Home Sport Mikołajowy Maraton ZUMBY w Skawine

Mikołajowy Maraton ZUMBY w Skawine

0
0

Moc, ener­gia, solidne spa­la­nie kalo­rii! Mowa o Miko­ła­jo­wym Mara­to­nie ZUMBY zor­ga­ni­zo­wa­nym w Hali Wido­wi­skowo-Spor­to­wej w Ska­wi­nie. Spo­tka­nie dostar­czyło mnó­stwo pozy­tyw­nej ener­gii zado­wo­lo­nym uczest­ni­kom, a instruk­to­rzy zara­żali swoją pasją i entu­zja­zmem.

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *